Osallistuminen opetukseen

Koulun tehtävä on seurata oppilaan osallistumista opetukseen. Huoltaja on vastuussa oppilaan säännöllisestä koulunkäynnistä.

Poissaolot
Jo ensimmäisenä sairaspoissaolopäivänä
huoltajan tulee ilmoittaa koululaisensa poissaolosta luokanopettajalle/luokanohjaajalle Wilman kautta, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Huoltaja on vastuussa oppi­laan säännölli­ses­tä koulun­käyn­nistä.

Perusopetuslain (26§) mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua

Luvan oppilaan poissaololle koulusta anoo huoltaja.

Lupa enintään 1-5 koulupäivää kestävään poissaoloon anotaan luokanpettajalta/luokanohjaajalta sähköisesti Wilman kautta.

Luvan yli viisi koulupäivää kestävään poissaoloon myöntää rehtori. Anomus perusteluineen tehdään aina koulun lomakkeelle (Wilma) ja vähintään kaksi (2) viikkoa ennen poissaoloa. Täytetty lomake palautetaan luokanpettajalle/luokanohjaajalle.

Poissaoloanomus voidaan hylätä, mikäli oppilaan koulunkäynti on ollut epäsäännöllistä. Lupa anottuun poissaoloon ei poista oppilaan velvollisuutta tehdä poissaoloaikana määrättyjä oppimistehtäviä. Oppilaan tulee sopia opettajien kanssa poissaolon ajaksi osuvien kokeiden, projektitöiden palautusten ym. tehtävien suorittamisesta ennen anomuksen tekemistä. Oppilaan tulee myös selvittää oppitunneilla käsiteltävät aiheet ja läksyt ennen poissaolon alkua.

_____________________________________________________

Kun oppilas sairastuu kesken koulupäivän, antaa luvan koululta poistumiseen ja kotiin menemiseen ensisijaisesti luokanopettaja tai tarvittaessa kouluterveydenhoitaja, mikäli terveydentilan arviointiin tarvitaan terveydenhuollon ammattilaista.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7