Viestintä

 • Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Koulusta tiedotetaan säännöllisesti

  koulunkäyntiin sekä oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä asioista. Luokanopettajat ovat merkittävässä roolissa kodin ja koulun yhteistyössä. Huoltajat kutsutaan

  lukuvuosittain luokanopettajan, oppilaan ja huoltajan välillä käytävään

  kolmikantakeskusteluun. Huoltajille järjestetään tarvittaessa myös muita tilaisuuksia

  keskustella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä. Huoltajia kannustetaan

  tukemaan oppilasta opiskelussa.


  Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena on tukea lapsen kasvua, oppimista ja

  hyvinvointia. Huoltajalla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan ja siitä, että oppilas

  suorittaa oppivelvollisuutensa. Yhteistyö edellyttää sekä keskustelua että tiedottamista

  huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana

  on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon

  perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta.

  Oppilaan huoltajalle annetaan tietoa oppilasta koskevien tietojen saantiin, käsittelyyn ja

  luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajan kanssa käydään läpi

  huoltajan yksilöidyn suostumuksen merkitys oppilasta koskevan asian käsittelyssä sekä

  yhteistyön merkitys oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.


  Kodin ja koulun välistä yhteistyötä tarkennetaan lukuvuosittain koulun

  toimintasuunnitelmassa. Wilma on pääasiallinen kodin ja koulun välinen viestintäkanava. Koulun kotisivuilta löytyy tietoa koulusta ja ajankohtaisista asioista.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja