Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Kaikki oppilaat ovat yleisen tuen piirissä. Yleistä tukea antaa luokanopettaja ja mahdollisesti ajoittain laaja-alainen erityisopettaja. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä kaikille niille oppilaille, joiden oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitaan yleistä opetussuunnitelmaa konkreettisempaa seurantaa tai harkitaan tehostettuun tukeen siirtymistä.


Tehostettu tuki

Tehostettu tuki tarkoittaa useammasta kuin yhdestä tukimuodosta koostuvaa, suunnitelmallista ja pitkäkestoista tukea.


Pedagoginen arvio tehdään ennen tehostetun tuen aloittamista. Oppilaan opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa kuvaavat oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tilannetta, hänen saamaansa tukea ja sen vaikuttavuutta. Pedagogisessa arviossa tarkennetaan myös, minkälaisia erityistarpeita oppilaalla on ja arvioidaan minkälaisin tukijärjestelyin oppilasta tuetaan jatkossa. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma ja sen toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa.


Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.


Erityinen tuki

Erityinen tuki on intensiivisin tuen muoto, joka on tarkoitettu niille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea pitkällä aikavälillä ja joilla on useita eri tukimuotoja käytössä oppimistavotteiden saavuttamiseksi. Tukitoimina saattaa olla esimerkiksi eriyttämistä useassa oppiaineessa, yksilöllistämistä yhdessä tai useammassa oppiaineessa, vahvaa aikuisen tukea oppisisällöissä, toiminnanohjauksessa taikka erityisiä ratkaisuja esimerkiksi koulupäivän kestoon. Erityisen tuen oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen oppilaalle voidaan hakea myös pienluokkapaikkaa.


Ennen erityiseen tukeen siirtämistä tehdään pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys on moniammatillisena yhteistyönä valmisteltu kuvaus oppilaan kokonaistilanteesta, jo saadusta tehostetusta tuesta ja oppilaan etenemisestä. Pedagogisessa selvityksessä hyödynnetään pedagogista arviota ja siihen voidaan liittää tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausuntoja oppilaan tuen tarpeesta. Pedagogisessa selvityksessä arvioidaan, minkälaisin pedagogisin, oppimisympäristöön liittyvin tai muin tukijärjestelyin oppilasta tuetaan jatkossa. Selvityksessä annetaan myös perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas oppimäärien yksilöllistämistä yhdessä tai useammassa aineessa.


Päätöksen erityiseen tukeen siirtämisestä tekee kaupungin opetuspäällikkö. Päätöksessä määritellään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään sen lopettamisesta päätös. Päätöksen tekee opetuspäällikkö uuden pedagogisen selvityksen pohjalta. Tällöin oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja