Poissaolot

Oppilaan osallistuminen opetukseen ja poissaolojen seuranta

Perusopetuslain (26§) mukaan oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Koulun tehtävä on seurata oppilaan osallistumista opetukseen. Jo ensimmäisen sairaspoissaolopäivän aamulla huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa poissaolosta luokanopettajalle- tai valvojalle Wilman kautta, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, antaa luvan koululta poistumiseen ja kotiin menemiseen ensisijaisesti opettaja tai tarvittaessa kouluterveydenhoitaja, mikäli terveydentilan arviointiin tarvitaan terveydenhuollon ammattilaista.

Mäntymäen koulu käyttää lasten ja perheiden muutosohjelmassa kehitettyä mallia poissaolojen seurannassa ja niihin puuttumisessa. Tarkoituksena on edistää varhaista puuttumista, malli toimii työkaluna ja apuna, jotta kertyviin poissaoloihin ja niiden syihin voidaan reagoida mahdollisimman varhain.

Ensisijaisesti poissaoloja seurataan Wilmassa. Opettaja puuttuu poissaoloihin, mikäli hänelle nousee asiasta huoli. Huolen herättyä luokanopettaja ottaa yhteyttä huoltajaan, keskustelee oppilaan kanssa ja viestii tilanteesta oppilashuollolle.

Kun oppilaan huolta herättävät poissaolotunnit ylittävät 30h lukuvuoden aikana, luokanopettajaopettaja on puhelinyhteydessä kotiin. Jos tilanne ei korjaannu selvittelyn ja puhelinkeskustelun jälkeen, opettaja kutsuu koolle palaverin, jossa sovitaan tukitoimista ja tilanteen seurannasta. Palaveri kokoaa yhteen toimijat, jotka voisivat tukea oppilasta. Usein mukaan kutsutaan joku/jotkut oppilashuollon työntekijöistä huoltajien suostumuksella.

Seuraava poissaolojen raja on yli 50h. Oppilaan tilanne käsitellään moniammatillisesti ja tukitoimista sovitaan. Lisäksi sovitaan, miten tilanteen etenemistä seurataan ja päätetään seurantapalaverin ajankohta. Myös sosiaalihuoltolain mukaista yhteydenottoa harkitaan.

Mikäli tukitoimet ja seurantapalaverit eivät auta ja poissaoloja kaikesta huolimatta on yli 70h, ensisijainen toimenpide on tehdä sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto lastensuojeluun.

Poissaolojen seurannan tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen siten, että oppilaat ovat koulussa ja luvattomat sekä muut huolestuttavat poissaolot ja sairauspoissaolot vähentyvät.

Poissaolon anominen

Muusta syystä poissaoloon anotaan lupa luokanopettajalta sähköisesti Wilman kautta (enintään 1-5 koulupäivää). Luvan yli viisi koulupäivää kestävään poissaoloon myöntää virka-apulaisrehtori. Anomus tehdään aina Wilman kautta vähintään kaksi viikkoa ennen poissaoloa. Poissaoloanomus voidaan hylätä, mikäli oppilaan koulunkäynti on ollut epäsäännöllistä. Lupa anottuun poissaoloon ei poista oppilaan velvollisuutta tehdä poissaoloaikana määrättyjä oppimistehtäviä. Oppilaan tulee sopia opettajien kanssa poissaolon ajaksi osuvien kokeiden, projektitöiden palautusten ym. tehtävien suorittamisesta ennen anomuksen tekemistä. Oppilaan tulee myös selvittää oppitunneilla käsiteltävät aiheet ja läksyt ennen poissaolon alkua. Koulu toivoo huoltajien välttävän ylimääräisten lomien anomista.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja